drukuj

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

§7.1.Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20tygodnia życia do lat 3.

2.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1września danego roku kalendarzowego jest złożenie karty zgłoszenia w terminie od 10 do 31 maja danego roku.

3.Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

4.W kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka poprzez złożenie Karty Aktualizacyjnej w terminie, o którym mowa w ust.2.

5.Rekrutacja do żłobka oraz potwierdzanie woli dalszego korzystania z usług Żłobka może odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

6.W terminie do 15czerwca każdego roku kalendarzowego sporządzona jest lista dzieci przyjętych do Żłobka

§8.1.Rekrutacji podlegają dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)na dzień 1września roku, na który odbywa się rekrutacja, ukończyły lub ukończą do tego dnia co najmniej 20 tydzień życia i jednocześnie nie ukończyły i nie ukończą do tego dnia lat 3;

2)mają stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy Długołęka.

2.W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunki, o których mowa w ust.1brana jest pod uwagę suma przyznanych punktów podczas postępowania rekrutacyjnego w następujących kategoriach:

1)wielodzietność rodziny dziecka,

2)niepełnosprawność dziecka,

3)niepełnosprawność rodzica/rodziców dziecka,

4)niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

5)samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

6)dziecko objęte pieczą zastępczą,

7)dziecko posiadające rodzeństwo, które korzysta już z usług Żłobka i będzie z nich korzystało w roku, na który odbywa się rekrutacja,

8)zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci pochodzących z ciąży wielopłodowej (bliźniaki, wieloraczki),

9)dziecko, którego rodzic/rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

10)dziecko, którego rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, objęci z tego powodu publiczną pomocą społeczną.

11)dziecko, którego rodzic/rodzice za rok ubiegły w stosunku do roku, na który prowadzona jest rekrutacja, dokonali rocznego rozliczenia podatkowego w I Urzędzie Skarbowym, we Wrocławiu, a w przypadku rolników zapłaty podatku rolnego na rzecz Gminy Długołęka.

3.W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równej liczby punktów przez dwoje lub więcej dzieci, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci najwcześniej urodzone, przy uwzględnieniu przedziału wiekowego danej grupy i liczby wolnych miejsc w jej ramach.

4.Dzieci nieprzyjęte do Żłobka umieszcza się na liście rezerwowej.

INFORMACJA O LICZBIE MIEJSC W ŻŁOBKU ZOSTANIE PODANA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI.

 

Dodano: 2019-03-29

Komentarze

Komentowanie wyłączone.