Formularz umowy ze żłobkiem

drukuj
Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy formularz umowy zawartej pomiędzy Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a Gminnym Żłobkiem w Długołęce na rok 2022/2023. Prosimy o zapoznanie się z nią w celu podpisania. Prosimy o zastanowienie się nad godzinami deklarowanymi przez rodzica, w których dziecko będzie u nas przebywało. Opłacie podlega każda rozpoczęta godzina pobytu. Dziecko nie może być przyprowadzone wcześniej niż deklarowana godzina, ani odebranie później niż zadeklarowanie. Stawka żywieniowa dzienna na ten moment to 8 zł/dzień.

UMOWA Nr ……………/2022

w sprawie korzystania z usług Gminnego Żłobka w Długołęce

Zawarta w dniu …….. czerwiec  2022r. pomiędzy Gminą Długołęka – Gminnym Żłobkiem w Długołęce reprezentowanym przez Dyrektor Ewelinę Chmurę na podstawie pełnomocnictwa

a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka

Panem/Panią  ……………………

Zamieszkałą:  ……………………

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko      ……………………… (imię i nazwisko dziecka) ur. ………………. z usług opiekuńczych Gminnego Żłobka w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków, zwanego dalej „żłobkiem” oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi.

 • 1

Umowa zostaje zawarta na okres od 01-09-2022r. do 31-08-2023r.

 • 2

Żłobek zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

 • 3
 1. Żłobek prowadzi działalność cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Maksymalna liczba godzin w ramach niniejszej umowy, w której żłobek świadczy względem dziecka opiekę do 10 godzin dziennie zgodnie z deklaracją rodzica.
 2. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z usług żłobka w czasie jego funkcjonowania

 w godzinach od ……..…… do …………..

 • 4
 1. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w kwocie 8 zł za dzień, przy diecie bezmlecznej jest to 8zł za dzień ( wymagane zaświadczenie lekarskie), ustalona stawka żywieniowa stanowi odpłatność pokrywającą koszt surowców zużytych  do przygotowania posiłków.
 2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w wysokości ustalonej na podstawie  Uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Długołęce, za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem. Opłatę zaokrągla się w górę do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W przypadku wyrażenia przez rodziców zgody na objęcie dziecka zorganizowanym przez żłobek ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do wniesienia opłaty za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości i terminie określonym przez zakład ubezpieczeniowy lub dostarczenia oświadczenia o ubezpieczeniu we własnym zakresie.
 4. Opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku wnoszone są do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry.
 5. Wpłat należy dokonywać na następujący rachunek bankowy żłobka: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

 20 9584 1021 2003 0302 0809 0001. W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka.

 1. Od opłat wnoszonych po terminie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie.
 2. Opłata za żłobek będzie naliczana przez pracownika żłobka. Informacja o kwocie do zapłaty będzie przesyłana za pomocą aplikacji.
 3. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie naliczana będzie proporcjonalnie od pierwszego zadeklarowanego dnia pobytu dziecka w żłobku.
 4. Za przekroczenie deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w żłobku, w ciągu jednego miesiąca trzy razy i więcej, zostanie naliczona opłata za pobyt dziecka o 1 h więcej niż deklarowany przez rodzica. Dodatkowa opłata zostanie naliczona przy następnym miesiącu rozliczeniowym z uwzględnieniem dopłaty za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie
 5. Po trzykrotnym przekroczeniu deklarowanego pobytu dziecka w następnym miesiącu rozliczeniowym będzie naliczana opłata za większa liczbę godzin. Do deklarowanego czasu pobytu dziecka zostanie doliczona jedna godzina – adekwatnie do miesiąca poprzedniego.
 • 5
 1. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby -w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz.8.00. poprzez aplikację zlobek.online/dlugolandia
 2. Rodzic (opiekun prawny) nie ponosi opłat za wyżywienie dziecka w żłobku za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godz. 8.00 skutecznie powiadomi żłobek o nieobecności dziecka za pomocą aplikacji.
 3. Należność z tytułu opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku podlegające zwrotowi będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka ze Żłobka w trakcie miesiąca lub zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom ( opiekunom prawnym)
 • 6
 1. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Rodzica (opiekuna prawnego) może nastąpić za porozumieniem stron w każdym czasie lub za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z 2-tygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Żłobek może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:

1)   zalegania z uiszczaniem opłat, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej 30 dni.

 • w przypadku nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.
 1. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 nie zwalnia Rodziców z obowiązku uiszczenia zaległych opłat.
 • 7

Rodzic (prawny opiekun) oświadcza, że zapoznał się  ze Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym Gminnego Żłobka w Długołęce.

 • 8
 1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust.2 oraz § 4 ust.5.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Długołęce i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat oraz Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Żłobka w Długołęce, oraz Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3.
 • 9

W okresie wakacyjnym organizowana jest 3 tygodniowa przerwa w funkcjonowaniu żłobka, za ten okres nie będzie naliczana opłata. Dokładny termin zostanie określony do 10 stycznia i przedstawiony rodzicom.

 • 10

Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpis dyrektora                                                           Podpis rodzica ( opiekuna prawnego)

Dodano: 2022-06-15

Komentarze

Komentowanie wyłączone.