Przyjmiemy do pracy na stanowisku opiekuna na zastępstwo

drukuj

Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce,

 ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków,

na podstawie :

1)      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223; poz. 1458 ze zm. ).

2)      Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech ( Dz. U. 2013.1457).

ogłasza ofertę na wolne stanowisko pracy:

 

1.      Opiekun – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracyna zastępstwo

 

 Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela ze zmianami.

Wymagania niezbędne :

1)  obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
4)   kwalifikacje zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:1.      pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,2.      osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub odbyła 280-godzinne szkolenie  z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna. 

5)  daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7)  wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8)  cieszący się nieposzlakowaną opinią.

9)  niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.


Wymagania dodatkowe :

 

a)      doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech,

b)      umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

c)      dobra organizacja pracy,

d)      umiejętność sporządzania konspektów w ramach organizacji zabaw dla dzieci do lat 3

e)      kreatywność,

f)       wysoka kultura osobista,

g)      umiejętność gry na instrumentach muzycznych, uzdolnienia artystyczne,

h)      mile widziany kurs udzielania pierwszej pomocy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

a)       przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci ,

b)       pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,

c)       zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa- przestrzeganie obowiązującego prawa    lokalnego, regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

d)      przygotowywanie i organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców i dzieci

e)      prace porządkowe na sali.


Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 

a)      list motywacyjny

b)      CV ( życiorys ze zdjęciem)

c)      kwestionariusz osobowy  (http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=42 )

d)      kopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje,

e)       podpisane oświadczenia, że kandydat  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

f)       podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

g)      podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

h)      podpisane oświadczenie, że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

i)        podpisane oświadczenie, że kandydat nie był  skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

j)        świadectwa pracy

W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie żłobka.

Dodano: 2015-11-18

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.