Rekrutacja 2023/2024

drukuj

Zarządzenie Nr 02/2023

Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce

z dnia 14 kwietnia 2023r.

 

w sprawie:

uchylenia zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 19 lutego 2020r.

Na podstawie  Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 (Dz.U. 2023  poz. 204) oraz Uchwały nr Uchwała nr LI/582/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu (DZ. URZ. WOJ. 2023.5) zarządzam co następuje:

§1

Uchyla się zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 19 lutego 2020r. wraz z załącznikiem.

§2

Wprowadza się regulamin rekrutacji do Gminnego Żłobka w Długołęce zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Ewelina Chmura

Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 02/2023

Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce

Z dnia 14  kwietnia 2023r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA W DŁUGOŁĘCE

Podstawa Prawna:

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 (Dz.U. 2023  poz. 204) oraz Uchwała nr LI/582/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu (DZ. URZ. WOJ. 2023.5)

Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji mowa jest o:

 • żłobku należy przez to rozumieć Gminny Żłobek w Długołęce;
 • rodzicach należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego/opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • miejscu zamieszkania należy przez to rozumieć miejsce, w którym dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu z przynajmniej jednym rodzicem, potwierdzone dokumentem;
 • wielodzietności rodziny dziecka należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą wspólnie troje i więcej dzieci;
 • system elektronicznego naboru: platforma elektroniczna wspomagająca proces zapisu dziecka do żłobka, dostępna pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/oferta

 • rekrutacji terminowej – należy przez to rozumieć rekrutację elektroniczną dzieci do żłobka odbywającą się jednorazowo według ustalonego harmonogramu, określonego w zarządzeniu Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce na dany rok żłobkowy;
 • harmonogramie rekrutacji – należy przez to rozumieć wyznaczony przebieg procesu rekrutacji (daty, godziny, zdarzenia) na wolne miejsca
  w żłobku na rok żłobkowy od 1 września do 31 sierpnia, ustalany corocznie
  w odrębnym zarządzeniu Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce;
 • Karcie Aktualizacyjnej– należy przez to rozumieć oświadczenie woli rodzica o kontynuacji opieki w żłobku, w następnym roku opiekuńczym złożone na piśmie;
 • wniosku o przyjęcie dziecka – należy przez to rozumieć wypełniony przez rodzica kwestionariusz do celów rekrutacji do żłobka z danymi dziecka, rodzica oraz kryteriami rekrutacyjnymi;
 • statusie wniosku – należy przez to rozumieć określenie aktualnego stanu wniosku w procesie rekrutacji.

§1.

Zasady ogólne

 1. Przyjmowanie dzieci do Gminnego Żłobka w Długołęce odbywa się na podstawie rekrutacji terminowej.
 2. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest na wolne miejsca.
 3. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok żłobkowy oraz Harmonogram rekrutacji podaje do publicznej wiadomości, dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce, w terminie do 09 maja 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie: http://zlobek.dlugoleka.pl/

 1. Dziecko, które aktualnie korzysta z usług żłobkowych, jest zwolnione
  z udziału w rekrutacji, na rok żłobkowy od 01 września 2023, w przypadku złożenia przez rodzica w terminie od dnia 20 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2023 r. Karty Aktualizacyjnej.

§2.

Zasady rekrutacji

 1. W systemowej rekrutacji terminowej na rok żłobkowy, o którym mowa w § 1, uczestniczą dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • na dzień 1 września 2023 r. ukończyły lub ukończą do tego dnia co najmniej 20 tydzień życia i jednocześnie nie ukończyły i nie ukończą do tego dnia lat 3;
  • które mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Długołęka;
  • które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2172) lub u których lekarskie badanie kwalifikacyjne dało podstawę do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.
 2. Kolejność wpływu wniosków nie stanowi kryterium rekrutacji terminowej.
 3. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunki przyjęcia do żłobka, określone w ust.1 niż liczba miejsc wolnych, decydujące znaczenie ma ilość punktów uzyskanych przez kandydata w ramach kryteriów dodatkowych, tj. przyjęty zostanie kandydat z większą ilością punktów, z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
 4. W sytuacji wystąpienia takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedno dziecko, ostatecznym kryterium decydującym o przyjęciu jest wiek dziecka, tzn. do żłobka przyjmowane jest dziecko najstarsze wiekiem z uwzględnieniem naboru do danej grupy wiekowej i liczby wolnych miejsc w jej ramach.
 5. Kryteriami dodatkowymi rekrutacji, o których mowa w ust. 3 są:
KRYTERIA DODATKOWE REKRUTACJI PUNKTACJA
1.     Wielodzietność rodziny dziecka

(Ksero karty dużej rodziny lub kopie aktów urodzenia dzieci – oryginały do wglądu )

200 pkt
2.     Niepełnosprawność dziecka rekrutowanego 200 pkt
3.     Niepełnosprawność rodzica dziecka

(w przypadku istnienia niepełnosprawności obojga rodziców okoliczność tę ocenia się osobno wobec każdego z nich, a punkty przyznane na podstawie tej oceny są sumowane)

znaczna – 200 pkt

umiarkowana – 100 pkt

lekka – 20 pkt

4.     Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

(w przypadku wystąpienia niepełnosprawności u więcej niż jednego dziecka wśród rodzeństwa kandydata,  okoliczność tę ocenia się osobno wobec każdego z nich, a punkty przyznane na podstawie tej oceny są sumowane)

100 pkt
5.     Objęcie dziecka pieczą zastępczą 100 pkt
6.     Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza aktualnie do żłobka i w nim pozostanie na rok następny zgodnie z Kartą Aktualizacyjną (Oświadczenie w zał. 1 do Regulaminu; bliźniaki i wieloraczki podlegają punktacji według pkt 7 poniżej) 50 pkt
7.     Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki bliźniaków lub wieloraczków (Oświadczenie w zał. Nr 1 do Regulaminu) 100 pkt
8.     Dziecko, którego rodzice pracują (maksymalnie jeden tytuł zatrudnienia/umowa cywilnoprawna w przeliczeniu na 1 etat) lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (w przypadku spełnienia kryterium przez oboje rodziców okoliczność tę ocenia się osobno wobec każdego z nich, a punkty przyznane na podstawie tej oceny są sumowane); 1 etat – 100 pkt

 

9.     Rodzic dziecka rozliczający podatek dochodowy/rolny w Gminie Długołęka 2 rodziców – 200pkt

1 rodzic – 100 pkt

Rodzic rozliczający w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci– 200 pkt

10.  Dziecko z rodziny w trudnej sytuacji finansowej (zaświadczenie GOPS w Długołęce) 50 pkt
11.  Dziecko, które nie zostało przyjęte do placówki w poprzedniej rekrutacji pomimo spełnienia warunków ze względu na brak miejsc (na podstawie listy rezerwowej w poprzednim roku żłobkowym) 50 pkt
12.  Dziecko pracownika Gminnego Żłobka
w Długołęce
50 pkt

 

Kryteria dodatkowe rekrutacji wskazane w ust. 5 w pkt 1-12 w tabeli będą uwzględniane przy rekrutacji wyłącznie w przypadku, gdy rodzice dziecka dobrowolnie zaznaczą występowanie dowolnego kryterium w formularzu.

 1. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic wraz z wnioskiem jest zobowiązany
  do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych rekrutacji – oryginałów lub kopii.
 2. Jako potwierdzenie obligatoryjnego kryterium rekrutacyjnego w postaci miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Długołęka przyjmuje się przedłożenie przez rodzica:
  • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Długołęka, np. umowę najmu lokalu mieszkalnego sporządzoną na
   co najmniej jednego z rodziców dziecka, pierwszą stronę PIT potwierdzającą rozliczanie podatku dochodowego w I US we Wrocławiu
   na rzecz Gminy Długołęka wraz z potwierdzeniem wysłania lub wpływu/UPO, deklaracja śmieciowa itp., lub
  • zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy przynajmniej jednego z rodziców oraz dziecka na terenie Gminy Długołęka.
 3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dziecku obowiązkowych szczepień ochronnych jest przedłożona przez rodzica kserokopia karty szczepień (karty uodpornienia) oraz oryginał książeczki zdrowia dziecka/ książeczki szczepień dziecka do wglądu przez pracownika żłobka.
 4. Dokumentem potwierdzającym istnienie przeciwwskazań dziecka do szczepień jest zaświadczenie od lekarza pediatry o odroczeniu obowiązkowego szczepienia ochronnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedłożenia.
 • Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa
  w ust. 5 są:

  • kryterium rekrutacji nr 1 – Ksero karty dużej rodziny lub kopie aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu); 
  • kryterium rekrutacji nr 2,3,4 – kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) (oryginały do wglądu);
  • kryterium rekrutacji nr 5 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.) (oryginały do wglądu);
  • kryterium rekrutacji nr 6 – oświadczenie rodzica o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług Gminnego Żłobka w Długołęce, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • kryterium rekrutacji nr 7 – oświadczenie rodzica o zgłoszeniu do tej samej placówki bliźniaków lub wieloraczków, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • kryterium rekrutacji nr 8 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedłożenia:
   1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
   2. aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
   3. zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,
   4. zaświadczenie wydane przez wójta o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • kryterium rekrutacji nr 9:
   1. kserokopia pierwszej strony PIT wraz z potwierdzeniem złożenia
    lub kserokopia zgłoszenia aktualizacyjnego w I US we Wrocławiu,
   2. zaświadczenie wydane przez wójta o wielkości gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Długołęka (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedłożenia),
  • kryterium rekrutacji nr 10 – zaświadczenie z GOPS w Długołęce;
  • kryterium rekrutacji nr 11 – weryfikacja w systemie naboru.
 • Komisja rekrutacyjna w żłobku ma prawo do żądania przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających poszczególne kryteria rekrutacji zaznaczone we wniosku przez rodzica dziecka.
 • Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie uwzględnia regulamin rekrutacji, może przyjąć dziecko do żłobka bez uwzględniania liczby uzyskanych punktów i miejsca dziecka na liście oczekujących.

 

§3.

Procedura składania wniosków i przyjęcia dziecka do żłobka

 1. Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego naboru „Nabor.pcss.pl” i prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce. Warunkiem zarejestrowania wniosku jest wypełnienie i wysłanie wniosku w systemie elektronicznego naboru.
 2. W wyjątkowych sytuacjach losowych np. w przypadku awarii lub usterki systemu elektronicznego naboru, dyrektor żłobka może dopuścić inną formę rekrutacji, np. w formie dokumentów składanych przez rodziców dziecka
  w żłobku (papierową).
 3. System elektronicznego naboru ma na celu wsparcie procesu rekrutacji oraz podnoszenie jakości obsługi osób biorących udział w rekrutacji do żłobka.
 4. Rodzic/użytkownik loguje się do systemu elektronicznego naboru poprzez wybrany przez niego sposób (np. poprzez Profil Zaufany, usługę e-Dowód, bankowość elektroniczną) w usłudze Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, który jest systemem rządowym udostępnionym przez administrację państwową i niezależnym od systemu rekrutacji do żłobka.
 5. Dzieci uczestniczą w rekrutacji na podstawie wypełnionego „Wniosku
  o przyjęcie dziecka” udostępnionego na stronie rekrutacji pod adresem https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/Info/102376

Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zgłoszenie dziecka,  wypełnienie „Wniosku o przyjęcie dziecka” i jego wysłanie.

 1. Składanie wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 2. Bieżący status wniosku, widoczny jest po zalogowaniu się rodzica, na konto
  w systemie elektronicznego naboru.
 3. Rodzic może posiadać jedno konto, w obrębie którego może składać kilka wniosków dla kilkorga dzieci lub edytować istniejące wnioski. Dla każdego dziecka można złożyć wyłącznie jeden wniosek.
 4. W szczególnie uzasadnionej sytuacji, Rodzic może zaprosić osobę/osoby, którym udostępni swoje konto w systemie elektronicznego naboru. Działania osób upoważnionych mają taką samą ważność jak działania rodzica.
 • Składając wniosek rodzic wskazuje wybrany żłobek na terenie Gminy Długołęka, do którego chce rekrutować dziecko. W przypadku wskazania dwóch żłobków na jednym wniosku, obowiązuje zasada „pierwszeństwa wyboru” tzn. dziecko najpierw kwalifikowane jest do żłobka z poz. 1, a następnie do żłobka z poz. 2.
 • Kwalifikowanie do żłobka następuje zgodnie z wskazaną preferencją placówki. Kolejki oczekujących i kwalifikacja wniosków są od siebie niezależne.
 • We wniosku złożonym za pomocą systemu elektronicznego naboru rodzic może dokonywać zmian do momentu zakwalifikowania dziecka do żłobka,
  z zastrzeżeniem ust. 13.
 • Dokonywanie zmian we wniosku (edycja wniosku) jest niemożliwe lub czasowo ograniczone w sytuacji:
 • po terminie składania wniosków, tj. po 31 maja po godz. 12.00;
 • kiedy ulegnie zmianie status wniosku na inny niż „oczekujący”;
 • w trakcie przerw serwisowych/technicznych w pracy systemu elektronicznego naboru.
 • Wiek dziecka określany jest na dzień 1 września 2023r. a dzieci kwalifikowane są według kryterium wieku do grup w żłobku, określonych na dzień 1 września 2023 r.
 • Grupy dzieci w żłobku w Długołęce:
Grupa wiekowa Wiek dziecka
I Pszczółki 20 tygodni – 15 miesięcy

(dzieci urodzone w okresie od 01.06.2022r. do 14.04.2023r.)

II Biedronki 15 miesięcy i 1 dzień – 21 miesięcy

(dzieci urodzone w okresie od 01.12.2021r. do 31.05.2022r.)

III Motylki 21 miesięcy i 1 dzień – 27 miesięcy.

(dzieci urodzone w okresie od 01.06.2021 do 30.11.21r.)

IV Żabki 27 miesięcy i 1 dzień – 36 miesięcy.

(dzieci urodzone w okresie od 01.09.2020 do 31.05.21r.)

 

 • Kwalifikacja dziecka do żłobka uzależniona jest od liczby uzyskanych
  w rekrutacji punktów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 13, oraz liczby wolnych miejsc w danej grupie wiekowej w żłobku.
 • Liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych przez rodzica we wniosku o przyjęcie dziecka
  do żłobka, potwierdzonych przy weryfikacji wniosku.
 • W dniu 15 czerwca 2023 r. dyrektor żłobka publikuje listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka. Rodzice zakwalifikowanych dzieci są zobowiązani do skontaktowania się ze żłobkiem w celu umówienia się na termin weryfikacji dokumentów oraz podpisania umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
 1. Nieprzedłożenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do żłobka,
  w terminie od 16 do 30 czerwca 2023 r., wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zaznaczonych we wniosku,
  a także niepodpisanie umowy o świadczenie usług żłobka skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych do danego żłobka i przyjęciem kolejnego dziecka z listy rezerwowej na miejsce w tym żłobku.
 • Szczegółowe terminy i godziny podpisania umowy ustala żłobek.
 • Sposób składania dokumentów, o których mowa w ust. 19, może ulec zmianie na elektroniczny. Ewentualna zmiana sposobu składania dokumentów będzie ogłoszona na portalu systemu rekrutacji dostępnym pod adresem

http://zlobek.dlugoleka.pl/

 • Kryteria obowiązkowe jak i dodatkowe rekrutacji muszą być spełnione
  w dniu zakwalifikowania dziecka do żłobka.
 • Zaznaczenie kryterium, którego dziecko nie spełnia na dzień zakwalifikowania do żłobka oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 2, nieprawdziwych lub niezgodnych ze złożonym elektronicznie wnioskiem, skutkuje wykluczeniem z rekrutacji i całkowitym wykreśleniem dziecka z listy, także z listy rezerwowej.
 • Dzieci nieprzyjęte do żłobka, z powodu braku miejsc, umieszcza się na liście rezerwowej.
 • Kolejność na liście rezerwowej do żłobka do danej grupy wiekowej jest widoczna dla rodziców dzieci, które spełniają warunki określone w §2 ust.1.
  i określana jest na podstawie:

  • całkowitej liczby punktów rekrutacyjnych;
  • daty urodzenia, w przypadku dzieci o identycznej liczbie punktów rekrutacyjnych.
 • Przyjęcia dziecka do żłobka dokonuje Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce na podstawie wyników rekrutacji pod warunkiem podpisania przez rodziców „Umowy o świadczenie usług Żłobka”.
 • Odwołania od wyników rekrutacji ustalonych przez komisję rekrutacyjną rozpatruje Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce. Decyzja Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce jest ostateczna.

 

§4

Wsparcie merytoryczne i techniczne

 1. W trakcie rekrutacji żłobek zapewnia pomoc merytoryczna i techniczną. Wszelkie pytania i problemy należy dokonywać na adres

 e-mail: zlobek.dlugoleka@gmina.dlugoleka.pl

lub telefonicznie pod nr tel. 71 337 54 94.

 1. Zgłoszenia kierowane na ww. adres poczty elektronicznej rozpatrywane są
  w kolejności ich wpływu i rejestracji.
 2. Czas rozpatrzenia zgłoszeń problemów jest zależny od ich priorytetu. Problemy, które nie wymagają konsultacji lub działań wykonawcy systemu, bądź nie mają formy odwołań rozpatrywane są na bieżąco.
 3. Rodzicom udostępnia się „Instrukcję logowania do strony login.gov.pl; „Instrukcję podpisania i wysłania wniosku” dostępne na stronie systemu elektronicznego naboru https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/Info/102376

 

Załączniki:

– nr 1 -Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka;

– nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki – bliźniaków lub wieloraczków;

Klauzula O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji oświadczenie o zapisaniu rodzeństwa dziecka uczęszczającego

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji oświadczenie bliźniaki lub wieloraczki

 

 

Dodano: 2023-04-14

Komentarze

Komentowanie wyłączone.