RODO

Ogólna klauzula informacyjna – wypełnienie obowiązku informacyjnego następować będzie na podstawie odrębnych klauzul informacyjnych udostępnianych przy realizacji konkretnej czynności, w związku z którą następować będzie przetwarzanie danych osobowych.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

 

 • Dane Administratora.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, jest Gminny Żłobek w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków, tel. 784 991 776 e-mail: zlobek@gmina.dlugoleka.pl

 • Dane IOD.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Żłobku w Długołęce,  którym jest Paulina Lesiecka – Koralewska; kontakt e-mail: iod@lesny.com.pl.

 • Cel i podstawa przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa. W przypadku danych osobowych rodziców i dzieci jest to przede wszystkim przeprowadzenie rekrutacji do żłobka, a następnie, w przypadku przyjęcia dziecka, realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji związanej z uczęszczaniem dziecka do placówki.

Administrator przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Administrator przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, to jest wypełnienia przez żłobek obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych
dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest art. 6 ust.
1 a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, to jest na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO, to jest w celach wynikających z uzasadnionego interesu Administratora, np. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

 • Odbiorcy danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami tych danych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 1. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
  z Administratorem przetwarzają dane osobowe, np. firmy świadczące usługi informatyczne lub inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówki.
 • Czas przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, i będzie inny w zależności od rodzaju celu. W przypadku danych osobowych rodziców i dzieci, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a jeśli dziecko zostanie przyjęte do żłobka, do czasu zakończenia uczęszczania, a następnie przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

W przypadku danych osobowych pracowników, dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu naboru, a jeśli kandydat zostanie zatrudniony, do czasu zakończenia stosunku pracy, a następnie przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

W przypadku danych osobowych kontrahentów, dane będą przetwarzane do czasu realizowania umowy, a następnie przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora lub dochodzenia roszczeń.

 • Uprawnienia osób, których dotyczą dane przetwarzane przez Administratora.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art 15 i 16 RODO;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art .21 RODO.
 • Prawo skargi.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Inne informacje.
 1. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 2. podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie danych skutkować będzie np. niemożliwością przyjęcia dziecka do placówki, niemożliwością zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.